Byggkalkyler utgör mer och mer ett viktigt styrinstrument i byggprojekt. Möjligheter finns att i tidiga skeden välja lösningar och alternativ som passa både funktion och ekonomi. För byggkalkyler använder vi oss av dataprogrammet BidCon från Consultec. Vi utför kalkyl i två olika skeden, Kalkyl i tidigt skede och Entreprenadkalkyl.

KALKYL I TIDIGT SKEDE

Denna kalkyl ger en bra sammanställning över kostnader före och under projektering. Kalkylen är även en bra hjälp vid olika energisparåtgärder. Underlag till kalkyl kan vara enklare skisser.

ENTREPRENADKALKYL

Entreprenadkalkyl är en mer detaljerad kalkyl och kan bl a användas för anbud och/eller vara ett bra styrmedel vid arbetsfördelning, inköp av material, alternativlösningar och kostnadsregleringar mm. Underlag till denna kalkyl bör vara ritningar och beskrivningar för projektet.