Perspektiv Friska Villan ARKITEKTHANDLINGAR

När idéer till ett byggprojekt har fötts, är det viktigt att arbetet från idé till verklighet utförs rätt, exempelvis kontakterna med myndigheter, entreprenörer, hyresgäster med flera. Vidare måste korrekta handlingar upprättas för projektets genomförande.

Vi projekterar nybyggnationer, om- och tillbyggnader. Allt från idéförslag, bygglov, förfrågnings-, bygghandlingar och färgsättningar. Vi har specialiserat oss på mindre och medelstora byggnader såsom småhus, daghem, skolor, verkstadshallar, idrottsbyggnader med flera.

Den största delen av ritningsarbetet utförs med hjälp av dataprogrammen AutoCAD och Point.
Väggsektion KONSTRUKTION

Vi hjälper dig med konstruktioner och dimensionering av de flesta förekommande konstruktioner i byggnader t ex stål/trä-balkar, takstolar m m.

RITNINGSDOKUMENTATION

Vi ritar den största delen med hjälp av CAD-program vilket resulterar lättlästa och tydliga ritningar.

RIVNINGSPLANER

I samband med rivning av byggnader krävs rivningslov och därmed en rivningsplan. Denna beskriver hur rivningsarbetet skall utföras och hur ingående material kommer att omhändertagas.